Du er her: Forsiden / Behandlingsformer / Lightning Process

Lightning Process

Oppdatert 26.04.2018
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Bokomslag. (c) Phil Parker 2010.

Virker det?  |  Er det trygt?  |  Bakgrunn  |  Les også  |  Kilder

Sammendrag

  • Lightning Process markedsføres som et treningsprogram for å øke ytelsen på ulike områder. I Norge har metoden blitt spesielt kjent i forbindelse med ME/CFS.
  • Ut fra våre kriterier foreligger det ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at Lightning Process virker.
  • Pasienter har rapportert om forverring etter bruk av Lightning Process.

Virker det?

22. november 2016 inneholdt kildene våre ingen oppsummeringer om Lightning Process. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes solid vitenskapelig dekning for å hevde at Lightning Process virker, eller at det er trygt å bruke.

Er det trygt?

Pasienter har rapportert om forverring etter bruk av Lightning Process til NAFKAMs Register for eksepsjonelle sykdomsforløp. På bakgrunn av dette har vi sendt inn et varsel til helsemyndighetene. Varselet kan du lese her:

Varsel om negative forløp av CFS/ME knyttet til Lightning Process

Forverring eller helseskade kan oppstå dersom Lightning Process-instruktøren unnlater å råde pasienten til å oppsøke nødvendig medisinsk behandling. Dette gjelder alle typer alternativ behandling, men er spesielt aktuelt i behandlinger som Lightning Process, hvor terapeutene råder klientene til å undertrykke symptomer.

Dersom du opplever negativ effekt som du mener skyldes behandlingen, bør du kontakte lege.

Generelle forsiktighetsregler

Bakgrunn

Lightning Process ble utviklet av engelskmannen Phil Parker rundt år 2000. Han er leder for Phil Parker Training Institute i London. Parker mener at mange helseproblemer og andre problemer kan bli verre og mer langvarige på grunn av såkalte “destruktive spiraler”. Han beskriver slike på en måte som kan minne om det vanlige norske begrepet “ond sirkel”:

Enkelt forklart hevder Parker at “destruktive spiraler” oppstår når a) man gjennomgår en hendelse som skaper et helseproblem, b) helseproblemet i seg selv fører til bekymring og stress, og c) stresset igjen fører til forverring av helseproblemet. Disse forholdene forsterker hverandre som vist i figuren under.

Forenklet fremstilling av "destruktiv spiral". Figur: NIFAB

Ideen i Lightning Process om at stress kan føre til sykdom, bygger på den utbredte oppfatningen om dette. Imidlertid er ekspertene og forskerne mer usikre på denne sammenhengen.  Tanken om at en slik sammenheng forsterkes gjennom “destruktive spiraler” er så vidt vi kjenner til, spesiell for The Lightning Process.

Parker mener videre at man kan stoppe/eliminere disse spiralene ved å utføre en øvelse han kaller for “The Lightning Process”, eller bare “prosessen". Denne kan du lese mer om lenger ned i teksten.

Nøyaktig hvordan det å stoppe/eliminere en “destruktiv spiral” fører til bedring av helseproblemer kommer ikke klart fram i det kildematerialet vi har til rådighet, annet enn at reduksjon av stress generelt kan føre til bedre helse.

Lightning Process i praksis

Internasjonalt brukes Lightning Process i behandlingen av flere typer problemer, herunder flere helseproblemer. Dette betyr ikke nødvendigvis at Lightning Process har vitenskapelig dokumentert effekt mot disse. Mer om forskning på effekt og sikkerhet ved behandlingen finner du i avsnittene nedenfor.

I sin offisielle introduksjonsbok til metoden hevder Parker at man kan bruke metoden til å løse blant annet følgende problemer:

Avhengighet, sinne, angst, tvangshandlinger, tvangstanker, depresjon, spiseforstyrrelser, frykt for å mislykkes, skyldfølelse, skam, kommunikasjonssvikt, søvnløshet, dårlig selvbilde, motivasjonsproblemer, overveldelse, perfeksjonisme, problemer med punktlighet, latskap og stadige utsettelser, langvarig sorg, sjenanse, røyking, sceneskrekk, stress, overvekt, rygg- og nakkeproblemer, ulike typer overfølsomhet, kronisk smerte, ME / kronisk utmattelsessyndrom, eksem, hodepine, multippel sklerose, fibromyalgi, migrene, muskeltretthet, psoriasis, dårlig selvtillit og ubesluttsomhet.

Hvordan foregår behandlingen?

De som tilbyr kurs i Lightning Process i Norge, kaller metoden for et treningsprogram, og ikke en behandlingsform. Kursene varer ifølge deres egen informasjon i tre dager, med totalt 12 undervisningstimer, og kostet i 2011 ca. 10-15.000 NOK.

Ifølge norske LP-instruktører handler kursene om “bevisstgjøring rundt klientenes overbevisninger, påvirkninger, kroppens fysiologiske strukturer og forventningens psykologi.”

I tillegg til undervisningen blir deltakerne hjulpet gjennom en øvelse som kalles “prosessen”. Hensikten med denne er i følge instruktørene å stoppe problematiske tanke- og handlingsmønstre, og erstatte dem med det de definerer som nyttige tanke- og handlingsmønstre.

Norske LP-instruktører beskriver selve ”prosessen” på følgende måte:

 

Det har ikke lykkes oss å fremskaffe detaljert offisiell informasjon om øvelsen og hvordan den utføres. Etter hva vi har fått opplyst, er dette kun tilgjengelig for personer som deltar på Lightning Process-kurs. Informasjonen under er derfor basert på brukeres erfaringer med LP, og kan ikke leses som offisiell informasjon fra instruktørene:

Når du tar deg selv i å utføre et unyttig tanke- eller handlingsmønster, skal du si “Stopp!” til deg selv. 

Samtidig skal du fysisk bevege deg på en måte som forsterker opplevelsen av “å stoppe”.Deretter skal du fortelle deg selv at du har et valg. Valget står mellom 
a) å gjøre det som fører til sykdommen eller problemet, og 
b) å gjøre noe annet. 

Etter å ha valgt å gjøre noe annet, skal du gi deg selv ros for å ha tatt et positivt og riktig valg. Neste steg er å definere for deg selv hva dette “annet” er for noe.
Du skal fortelle deg selv hva det er du vil oppnå, og hvordan.Til slutt skal du prøve å visualisere eller se for deg det du vil oppnå. Klienter som ønsker å bli friske av sykdom, må prøve å huske eller se for seg en situasjon der sykdommen er borte og de føler seg friske.
Dette skal de gjøre med mest mulig innlevelse. På kursene blir deltakerne fortalt at økt innlevelse her gir sterkere inntrykk og optimal effekt.Øvelsene gjentas helt til du opplever det resultatet du ønsker.

Søknadsskjema for å delta på Lightning Process-kurs.
Foto: NIFAB

Hvem kan delta?
En viktig forskjell mellom The Lightning Process og andre alternative behandlingsformer, er at man må søke om opptak til kurs. Instruktøren vurderer om klienten er klar for å gå på kurset gjennom søknaden og i en påfølgende inntakssamtale.

Som kursdeltaker forplikter man seg blant annet til å ta imot instruksjon og tilbakemeldinger med et åpent sinn, uten å stille spørsmål ved informasjonen og instruksjonen man får.

Hvis instruktørene mener å oppleve “atferd som forhindrer deg fra å oppnå den suksessen du fortjener” eller føler at “videre deltakelse vil være uheldig for deg eller de andre deltakerne på kurset” forbeholder de seg retten til å avslutte opplegget uten tilbakebetaling av kursavgiften. Instruktørene begrunner dette med at personer som ikke ønsker å stå ved den innledende avtalen, ikke vil ha nytte av kurset og vil virke forstyrrende på andre deltakere.

Instruktørene
“Lightning Process-instruktør” er pr 2011 verken en beskyttet tittel eller registrert varemerke i Norge. Det betyr blant annet at alle som vil kan kalle seg Lightning Process-instruktør.

Imidlertid er “Lightning Process” et registrert varemerke i Storbritannia. Alle som ønsker oppføring i Phil Parkers internett-register over instruktører som er sertifisert og godkjent av ham, må være utdannet ved hans Training Institute. Ønsker man å forbli registrert der, må man oppfylle Parkers obligatoriske krav til faglig utvikling og opplæring.

Verdt å vite

Norske LP-instruktører har over tid fastholdt at de ikke er underlagt lovverket om alternativ behandling. Deres hovedargument for dette har vært at de ikke tilbyr helserelatert behandling ihht lovens §2, men bedriver undervisning i en selvhjelpsteknikk uten behandleransvaret som følger med denne loven. I et slikt perspektiv vil sikkerheten for pasienter som deltar på LP-kurs for å bekjempe sine helseproblemer, være annerledes.

NAFKAM, Forbrukertilsynet og Helsedirektoratet er enige i sine vurderinger av dette, og står fast på at Lightning Process oppfattes som helserelatert behandling som hovedsakelig foregår utenfor helsevesenet, fordi metoden tar sikte på å avhjelpe ulike helseproblemer, og kursene har et terapeutisk/ helserelatert mål der instruktørene fortolker pasientenes symptomer. LP-instruktører er derfor å anse som alternative behandlere som omfattes av reguleringen som framgår av loven og de tilhørende forskrifter.

Les også

Kilder

Oppdatert 26.04.2018