Du er her: Forsiden / Effekt / Behandlingsformer / FORSKNING PÅ AKUPUNKTUR / Rastløse ben (RLS)

Akupunktur ved rastløse ben (RLS)

Oppdatert 22.05.2012
  • envelope
  • twitter logo
  • facebook logo
  • printer

Dette er et sammendrag av en metastudie utført av forskere tilknyttet The Cochrane Library. Sammendraget er oversatt fra engelsk til norsk av statsautorisert translatør.

Søket er gjort i august 2010.

Les mer om akupunktur | Les om forskningsmetoder | Våre kilder og fremgangsmåte | Om Cochrane

Forenklet sammendrag

Acupuncture for restless legs syndrome (Review):
Cui Y, Wang Y, Liu Z - http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006457.pub2/pdf

Det er ikke tilstrekkelig med dokumentasjon som støtter bruk av akupunktur som symptomatisk behandling av rastløse ben.

Rastløse ben (restless legs syndrome – RLS) er en sensomotorisk bevegelsesforstyrrelse som kjennetegnes av kribling i beina og en sterk trang til å bevege på dem. Syndromet er svært utbredt, og på grunn av dets konsekvenser for livskvaliteten er det behov for å finne fram til mer effektive og akseptable behandlingstiltak.

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsmetode som regulerer indre organers funksjon og gjenoppretter energibalansen i kroppen ved å stimulere bestemte akupunkturpunkter. Som ikke-farmakologisk behandlingsform kan akupunktur potensielt være til nytte i behandlingen av RLS.

Denne gjennomgangen undersøkte effekten og de negative effektene av akupunktur i behandling av RLS. Gjennomgangen fant ikke entydig dokumentasjon som gir grunnlag for å fastslå hvorvidt akupunktur er effektivt og trygt i behandling av RLS. Det må flere høykvalitets studier til før rutinemessig bruk av akupunktur kan anbefales for pasienter som lider av RLS.

Sammendrag

Bakgrunn

Rastløse ben (restless legs syndrome – RLS) er en vanlig bevegelsesforstyrrelse som pasienter kan søke akupunkturbehandling for. Effekten av akupunktur i behandling av RLS er ikke klarlagt og har hittil ikke vært gjenstand for noen systematisk gjennomgang.

Formål

Å vurdere effekten og sikkerheten av akupunkturbehandling hos pasienter med RLS.

Søkestrategi

Vi gjennomsøkte Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL, The Cochrane Library, utgave 1, 2007), MEDLINE (januar 1950 til februar 2007), EMBASE (januar 1980 til uke 8 2007), Chinese Biomedical Database (CBM) (1978 til februar 2007), China National Knowledge Infrastructure (CNKI) (1979 til februar 2007), VIP Database (1989 til februar 2007), Japana Centra Revuo Medicina (1983 til 2007) og Korean Medical Database (1986 til 2007). Fire kinesiske tidsskrifter, relevante akademiske konferansereferater og referanselister i artikler ble gjennomgått manuelt.

Utvelgelseskriterier

Randomiserte kontrollerte studier og kvasirandomiserte studier som sammenlignet akupunktur med ingen behandling, placeboakupunktur, narreakupunktur, farmakologisk behandling eller andre tiltak for RLS som ikke involverte akupunktur. Studier som sammenlignet akupunktur i kombinasjon med en annen behandling med bare den andre behandlingen, ble også inkludert. Studier som bare sammenlignet forskjellige former for akupunktur eller forskjellige akupunkturpunkter, ble ekskludert.

Datainnsamling og -analyse

To oversiktsforfattere identifiserte potensielle artikler, vurderte metodekvalitet og hentet ut data uavhengig av hverandre. Relativ risiko (RR) ble brukt for binære utfall og vektet gjennomsnittsdifferanse (WMD) for kontinuerlige variabler. Resultatene ble bare kombinert der det ikke forelå klinisk heterogenitet.

Hovedresultater

Fjorten potensielt relevante studier ble identifisert innledningsvis, men tolv av dem oppfylte ikke inklusjonskriteriene og ble ekskludert.

Bare to studier med 170 pasienter oppfylte inklusjonskriteriene. På grunn av den kliniske heterogeniteteten mellom studiene var det ikke mulig å kombinere noen av dataene.

Begge studiene hadde metode- og/eller rapporteringsmangler. En studie viste ingen signifikant forskjell i remisjon av de generelle symptomene mellom akupunktur og legemidler (RR 0,97, 95 % konfidensintervall 0,76 til 1,24). En annen studie fant at akupunktur i kombinasjon med legemidler og massasje var mer effektivt enn bare legemidler og massasje med hensyn til remisjon av kribling i beina (RR 1,36, 95 % konfidensintervall 1,06 til 1,75, WMD -0,61, 95 % konfidensintervall -0,96 til -0,26) og reduksjon av RLS-hyppighet (WMD -3,44, 95 % konfidensintervall -5,15 til -1,73). Det var imidlertid ingen signifikant forskjell med hensyn til reduksjon verken for de lengste eller de korteste episodene av RLS (WMD -2,58, 95 % konfidensintervall -5,92 til 0,76, WMD -0,38, 95 % konfidensintervall -1,08 til 0,32).

Forfatternes konklusjoner

Det er utilstrekkelig dokumentasjon til å kunne fastslå hvorvidt akupunktur er en effektiv og sikker behandling av RLS. Det er behov for flere godt utformede storskala kliniske studier.

Les hele metastudien fra Cochrane Library på engelsk pdf.