Du er her: Forsiden / Lov og rett / Utøverregisteret i Brønnøysund

Utøverregisteret i Brønnøysund

Oppdatert 02.10.2013

Helsedirektoratet har opprettet en frivillig registerordning for alternative behandlere i Brønnøysundregistrene:

Registeret for Utøvere av Alternativ Behandling skal "bidra til økt grad av ivaretakelse av pasientsikkerhet og forbrukererrettigheter for den som oppsøker en registrert alternativ behandler."
I tillegg skal ordningen bidra til "seriøsitet og forretningsmessig ordnede forhold blant utøvere av alternativ behandling…”.

Utøverregisteret er juridisk behandlet i

Det er viktig å merke seg at registrering ikke innebærer noen form for faglig eller kvalitetsmessig vurdering av behandleren eller behandlingstilbudet hans, ei heller noen form for helsefaglig autorisasjon til behandleren eller klinikken som er registrert.

Hvem kan registrere seg, og hvordan?
Registrering er mulig og frivillig for den enkelte behandleren, men betinger at han er medlem i en organisasjon som er godkjent av Helsedirektoratet. For å oppnå slik godkjenning, må organisasjonen oppfylle visse krav. Hvis ikke selve organisasjonen er godkjent, kan ikke medlemmene registrere seg.

Behandlerorganisasjonene bestemmmer selv om de vil søke godkjenning hos direktoratet. Slik godkjenning medfører ikke at alle medlemmene automatisk blir registrert: Det er fremdeles frivillig om medlemmene ønsker å registrere seg.

Pr 2013 er et tyvetalls organisasjoner godkjent av Helsedirektoratet, og ca.1200 av medlemmene i disse har registrert seg. Så langt er dette et mindretall av alle behandlerorganisasjonene, og et mindretall av deres totale medlemsmasse. Det er derfor rimelig å si at det finnes langt flere behandlere enn de som i dag er registrert i Brønnøysundregisteret.

En forutsetning for at pasienter og behandlerne skal ha fullt utnytte av registerordningen slik den var tenkt, er at organisasjonene må arbeide aktivt for å bli godkjente, og deres medlemmer deretter bruke muligheten til å registrere seg.

Hvilke krav setter Utøverregisteret til behandleren?
Utøverregisteret regulerer ikke utøvernes faglige dyktighet, utdanning eller profesjonalitet direkte. Dette er forsøkt delvis ivaretatt via kravene som Helsedirektoratet setter til behandlerorganisasjonene. Utøverregisterets krav dekker de mer forretningsmessige vilkår ved den enkeltes behandlingsvirksomhet:

For at en enkeltbehandler skal kunne bli registrert må han i tillegg til å dokumentere medlemsskap i en godkjent organisasjon, også ha et formelt firma med et gyldig organisasjonsnummer, samt gyldig forsikring for økonomisk ansvar ved eventuelle erstatningskrav fra pasienter. I tillegg må behandleren oppgi en del formelle opplysninger om seg selv, betale et gebyr ved første gangs registrering og deretter årlige gebyrer for å opprettholde registreringen.

Dette betyr at du kan støte på fire kategorier av alternative behandlere i Norge:

 1. de som ikke er organisert i noen organisasjon.
 2. de som er organisert i en organisasjon som ikke er godkjent av Helsedirektoratet.
 3. de som er organisert i en organisasjon som er godkjent av direktoratet, men som ikke har registrert seg selv i Utøverregisteret.
 4. de som er organisert i en organisasjon som er godkjent av direktoratet, og har registrert seg.

Kriterier for godkjenning av utøverorganisasjoner (jf. registerforskriften §3)

Helsedirektoratet stiller en del krav til behandlerorganisasjoner for at de skal godkjennes. Kravene er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, og skal bidra til å ivareta pasientenes sikkerhet. Det er Helsedirektoratet som behandler søknad fra organisasjonen om godkjenning. Kravene pålegger organisasjoner som ønsker godkjenning å:

 • ha faglige krav til sine medlemmer,
 • ha krav om at medlemmene følger organisasjonens yrkesetiske retningslinjer, og at medlemmene
 • oppfyller de gjeldende formelle krav til sin utøvende virksomhet.

Organisasjonens faglige krav til medlemmene må ta utgangspunkt i at medlemmene utøver en helserelatert behandling, og ikke velvære, personlig utvikling, tro mv. (jf. merknadene til §2 i registerforskriften). Det nærmere innholdet og nivået på de faglige kravene og de fleste yrkesetiske retningslinjene fastsettes av organisasjonene selv. Dermed kan disse variere fra en organisasjon til en annen. Organisasjonen som søker om godkjenning må også ha et sett forpliktende vedtekter som fastsetter:

 • Faglige krav til den som ønsker å bli medlem
 • Yrkesetiske regler, som medlemmer skal innrette sin virksomhet etter
 • Forpliktelser for medlemmene om å drive forsvarlig virksomhet,
 • Plikt for medlemmene om å gi nødvendig informasjon til pasientene
 • Forpliktelser for medlemmer til å behandle helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte.
 • Klagerett og -mulighet for pasienter på medlemmenes yrkesfaglige atferd.
 • Muligheter for organisasjonen til å ekskludere medlemmer som ikke opptrer i samsvar med vedtektene.

Detaljer i vedtektene fastsettes av organisasjonene selv. I tillegg må organisasjonen som søker godkjenning:

 • ha over 30 medlemmer, og
 • selv være registrert i Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene.

Oversikt over alle utøverorganisasjoner som er godkjent pr dato finner du i Brønnøysundregisteret. Der kan du også søke etter registrerte utøvere etter landsdel.
Vi råder den som vurderer å prøve alternativ behandling til å bruke en registrert behandler.

Les også:
Om lovgivningen - "Kan alle kalle seg...?"

Oppdatert 02.10.2013