Du er her: Forsiden / Lov og rett / Utøverregisteret i Brønnøysund

Utøverregisteret i Brønnøysund

Oppdatert 17.10.2014
 • twitter logo
 • facebook logo
 • printer

Det er ingen organisasjonsplikt eller registreringsplikt for den som ønsker å tilby alternativ behandling i Norge. Derfor kan du støte på fire kategorier av alternative behandlere:

 1. de som ikke er organisert i noen organisasjon.
 2. de som er medlem i en organisasjon som ikke er godkjent av Helsedirektoratet.
 3. de som er medlem i en organisasjon som er godkjent av direktoratet, men som ikke har registrert seg selv i Utøverregisteret i Brønnøysund.
 4. de som er medlem i en organisasjon som  er godkjent av direktoratet, og som har registrert seg selv i Utøverregisteret .

Det er viktig å poengtere at oppføring i Utøverregisteret ikke medfører noen faglig eller kvalitetsmessig vurdering eller godkjennelse av behandleren, hans behandlingstilbud eller -virksomhet. Det er bare organisasjonen som kan profilere seg som at "godkjent av Helsedirektoratet": Selv medlemmer som velger å registrere seg, kan ikke titulere seg som "Godkjent av Helsedirektoratet" eller lignende.

Helsedirektoratets godkjenning av en organisasjon medfører ingen anerkjennelse av behandlingsformen som effektiv eller trygg å bruke. Godkjenningen medfører ikke at medlemmene samtidig blir autorisert som helsepersonell. Behandling fra en registrert behandler gir deg ikke hjelp fra Pasientombudet, eller ytterligere rettigheter/ juridisk vern etter Pasientskadeloven, Helsepersonelloven eller lignende. Dine utgifter til behandling forblir også utenfor trygdesystemet og refusjonsordningen.

Likevel råder vi den som vurderer å prøve alternativ behandling til å bruke en behandler i den siste kategorien: Velger du en behandler fra en av de øvrige kategoriene, vil du sannsynligvis gå glipp av de tiltak som registreringen er ment å bidra med til pasientsikkerheten.

Hvem er registrert der?

Per oktober 2014 har omkring 3100 alternative behandlere valgt å registrere seg i Utøverregisteret, gjennom et trettitalls organisasjoner/ forbund som har åpnet for at medlemmene deres kan registrere seg.

Såvidt vi vet, fins det flere organisasjoner/ forbund enn disse. Siden det heller ikke er organisasjonsplikt for alternative behandlere i Norge, er derfor rimelig å anta at fins langt flere behandlere på markedet som ikke er registrert, enn de 3.000 som  er registrert. Det er dermed større sannsynlighet for at du treffer på en alternativ behandler som ikke er registrert, enn en som er det.

Hvorfor bør du velge en behandler som er registrert, fremfor en som ikke er det?

Hensikten med Utøverregisteret og den tilhørende ordningen, er å bidra til økt pasientsikkerhet og forbrukerrettigheter for den som oppsøker alternativ behandling. Den som står i registeret, har forpliktet seg til noen forretningsmessige krav. Den organisasjonen som han/ hun er medlem i, har forpliktet seg til å ha visse krav for medlemsskap, samt system for å håndtere klager og eventuell utelukkelse av medlemmer.

Hvordan kan jeg vite om en alternativ behandler er oppført i Utøverregisteret?

 • Siden det fins langt flere organisasjoner/ forbund enn de som pr dato er godkjent av Helsedirektoratet, holder det altså ikke at behandleren oppgir at han er "medlem i et forbund".
 • Etter det vi vet, er det bare et mindretall av de som kan registrere seg, som har tatt denne muligheten i bruk - det holder altså ikke at behandleren oppgir at han er "medlem i et forbund som er godkjent av direktoratet".
 • Oppføring i registeret gir behandleren rett til å markedsføre seg med "Registrert" og med en henvisning til forbundet han er medlem i. Dessverre synder ikke-registrerte alternative behandlere fremdeles en del mot dette i sin markedsføring og tittelbruk - bruk av "Registrert" i behandlerens tittel og/ eller markedsføring er ingen garanti.

Den beste måten er derfor å søke i Utøverregisteret selv: Søk på behandlerens/ foretakets navn , let via den tittelen som er registrert og sted/ adresse, eller via registerets oversikt over godkjente organisasjoner/ forbund.

Jeg er alternativ behandler, og ønsker oppføring i Utøverregisteret - hvordan går jeg fram?

Registrering er frivillig for den enkelte behandler, men betinger at du er medlem i en organisasjon/ forbund som er godkjent av Helsedirektoratet. For å oppnå godkjenning, må organisasjonen først selv ønske det, og søke Helsedirektoratet om godkjenning. For at søknaden skal bli godkjent, må den oppfylle visse krav.

Hvis organisasjonen på sentralt nivå ikke ønsker å arbeide for godkjennelse, eller ikke har fått godkjent søknaden sin, kan du som medlem ikke be om oppføring i Utøverregisteret. Dersom dette er tilfelle, eller du ikke er medlem i noen organisasjon enda, råder vi deg til å vurdere medlemsskap i en allerede godkjent organisasjon.

Godkjenning på organisasjonsnivå er imidlertid ikke kollektiv eller automatisk for medlemmene: Det er fremdeles frivillig om du som er medlem ønsker å registrere deg. Når forholdene ligger til rette for det, kan du søke om oppføring.

I søknaden må du dokumentere at du er medlem i en godkjent organisasjon; at du har et formelt firma med gyldig organisasjonsnummer; samt at du har gyldig forsikring for økonomisk ansvar ved eventuelle erstatningskrav fra pasienter. I tillegg må du avgi en del formelle opplysninger om deg selv, betale et gebyr for førstegangs registrering, og deretter årlige gebyrer for å opprettholde registreringen. Merk at den som ikke betaler årsavgiften for å stå i registeret eller ikke oppfyller de øvrige kravene, kan bli slettet fra registeret.

Utøverregisteret regulerer ikke direkte utøvernes kompetanse/ erfaring, utdanningsbakgrunn eller profesjonalitet direkte.

Hvorfor bør behandlernes organisasjoner søke om godkjenning, og medlemmene deres registrere seg?

Hensikten med Utøverregisteret er å bidra til økt pasientsikkerhet og forbrukerrettigheter for de som oppsøker alternativ behandling. I tillegg skal ordningen og registeret bidra til seriøsitet og forretningsmessig ordnede forhold blant behandlerne. Ordningen medfører også momsfritak på behandlingstjenestene for den som er registrert.

I skrivende stund er bare et mindretall av alle behandlerorganisasjonene godkjent av helsemyndighetene, og bare et mindretall av deres totale medlemsmasse og alle behandlere i Norge registrert. For at Utøverregisteret og ordningen skal ha effekt, er det viktig at behandlere er medlemmer i organisasjoner, at behandlernes organisasjoner søker om godkjenning hos helsemyndighetene, og at medlemmene deres gjør bruk av muligheten når den foreligger.

Derfor oppfordrer også vi bransjen til å slutte opp om ordningen og Utøverregisteret.

Hva ligger det i at en organisasjon er "godkjent"?

Det betyr at organisasjonen har søkt om slik godkjenning, og vurdert av Helsedirektoratet til å oppfyller visse formelle krav. Kriteriene for godkjenning er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, og fins i en egen forskrift - registerforskriften (§3). Når en organisasjon er godkjent, kan medlemmene deres enkeltvis søke om å bli oppført i Utøverregisteret - dersom de ønsker det. Disse medlemmene slipper å ha moms på behandlingstjenestene sine.

Kravene pålegger organisasjoner som ønsker godkjenning å:

 • ha faglige krav til sine medlemmer,
 • ha krav om at medlemmene følger organisasjonens yrkesetiske retningslinjer, og at medlemmene
 • oppfylle de gjeldende formelle krav til sin utøvende virksomhet.

Det er bare organisasjonen som kan si at den er "godkjent av Helsedirektoratet": Selv medlemmer som velger å registrere seg, kan ikke titulere seg som "Godkjent av Helsedirektoratet" eller lignende.

Helsedirektoratets godkjenning av organisasjonen medfører ingen anerkjennelse av behandlingsformen som effektiv eller trygg å bruke. Godkjenningen medfører ikke at medlemmene samtidig blir autorisert som helsepersonell. Behandling fra en registrert behandler gir deg ikke ytterligere rettigheter eller juridisk vern etter Pasientskadeloven, Helsepersonelloven eller lignende.

Hva er kravene til en organisasjon som ønsker å bli godkjent av Helsedirektoratet?

Godkjenning tar utgangspunkt i og skal styrke at medlemmene utøver helserelatert behandling - ikke velvære, personlig utvikling, skjønnhetspleie, tro eller lignende. Kravene for godkjenning av en organisasjon reflekterer dette (jf. merknadene til §2 i registerforskriften). En organisasjon som søker om godkjenning må ha vedtekter som fastsetter:

 • Faglige krav til den som ønsker å bli medlem
 • Yrkesetiske regler, som medlemmene skal innrette sin virksomhet etter
 • Forpliktelser for medlemmene om å drive forsvarlig virksomhet,
 • Plikt for medlemmene om å gi nødvendig informasjon til kunden
 • Forpliktelser for medlemmer til å behandle kundens helse- og personopplysninger på en forsvarlig måte.
 • Klagerett og -mulighet for kunder på medlemmenes yrkesfaglige atferd.
 • Muligheter for organisasjonen til å ekskludere medlemmer som ikke opptrer i samsvar med vedtektene.

Nærmere innhold og nivå på de faglige kravene, de fleste yrkesetiske retningslinjene og detaljer i vedtektene fastsettes av organisasjonene selv. Dermed kan disse variere fra èn organisasjon til en annen. I tillegg må organisasjonen ha over 30 medlemmer, og selv være registrert i Enhetsregisteret ved Brønnøysundregistrene.

Les mer:

Oppdatert 17.10.2014