Definisjoner av alternativ behandling

Oppdatert 14.05.2014

Hva er alternativ, komplementær og integrativ behandling?

Vi forholder oss til den definisjonen som er gitt i §2, Lov om alternativ behandling mv (2003-06-27-64) : Helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av helsepersonell. Når slik behandling utøves i helsetjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes den likevel av begrepet alternativ behandling, når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten.

Vi bruker også samme begrep som Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet: alternativ behandling, ikke alternativ medisin (Les mer om dette i artikkelen Alternativ behandling eller alternativ medisin).

Alternativ behandling har endret seg over tid, er ulik fra land til land, og grensen til skolemedisinen er noen ganger flytende. Utøverne bruker ofte forskjellige begreper om samme behandling. Det finnes også flere definisjoner av de ulike begrepene.

Felles begrepsbruk og forståelse er ofte en forutsetning for god kommunikasjon mellom profesjonelle, forbrukere og myndigheter. Når det gjelder alternativ behandling, er det også innen forskningen et behov for å enes om definisjoner, for eksempel slik at man kan sammenligne studier bedre.

I denne artikkelen belyser vi andre definisjoner i inn- og utland, og faktorer som påvirker disse. Det er i hovedsak tre begreper som går igjen i beskrivelser av det alternative behandlingsfeltet:

 • Komplementær behandling/ KAM (CAM)
 • Integrativ eller integrert behandling
 • KAM

Komplementær behandling/ KAM (CAM)

I utlandet omtales alternativ behandling ofte som CAM - complementary and alternative medicine. I Norge brukes dette begrepet mest av behandlerne og bransjen. Begrepet medfører at en behandling anses som et tillegg til annen behandling; at den utfyller eller kompletterer behandling fra helsepersonell/ den offentlige helsetjenesten.

Også utøvere som tilbyr en "mikset" alternativ behandling sammensatt av flere metoder og teknikker, vil ofte omtale behandlingen sin som "komplementær", og gir da et inntrykk av at behandlingstilbudet representerer noe mer enn summen av de enkelte komponentene.

Begrepet brukes også i omtale av tilbudet og tilnærmingen fra helsepersonell som gir både skolemedisinsk og alternativmedisinsk behandling - for eksempel antroposofiske leger.

Begrepet skaper ofte forvirring når noen forsøker å beskrive en behandlingsforms særtrekk og egenskaper, siden loven ikke skiller mellom "komplementære" og "alternative" behandlingsformer. Vi anser ingen behandlinger som ”komplementære” pr. definisjon, men tolker det til at noen prøver å si mer om hvordan behandlingen brukes – altså i tillegg til, samtidig og/eller sammen med annen behandling. Dette er også omtalt i  Ot.prp. 27, 2002-2003 Om lov av alternativ behandling mv (pkt 3.2).

Begrepet kan også knyttes til hvordan pasienten forklarer hensikten og målet med sine valg og sammensetning av ulike behandlingstiltak, utover ønsket om kurerende effekt, som for eksempel lindring av symptomer, lindring av bivirkning fra annen behandling eller for å øke livskvaliteten sin.

Integrert/ integrativ behandling

Integrert behandling er et forholdsvis nytt begrep i Norge. Det er ikke entydig, men brukes ofte for å forklare at behandlingen omfatter både alternative og skolemedisinske forståelser og behandlingstiltak; pasienten deltar selv aktivt; og den profesjonelle siden samarbeider om å sette opp mulige behandlingsvalg til en anbefalt "pakke" av behandlingsmetoder. Internasjonalt brukes det flere begreper om dette, og varianter av det: integrative medicine, integrated medicine, multidisiplinary care, integrative health care, osv. Les mer...

Ulike andre definisjoner og beskrivelser av begrepene

 • Ot.prp. 27 (2002-2003) Om lov om alternativ behandling av sykdom mv., definerte alternativ behandling som det som til enhver tid definerer seg selv som helsehjelp, men som faller utenfor det som kalles helsevesenet/ skolemedisinen.
 • Den Norske Legeforening har omtalt alternativ behandling om behandlingsformer som ikke baseres på vitenskapelig skolemedisin. Kreftforeningen tok først i bruk begrepet ”kompletterende behandling”, men bruker nå ”alternativ behandling” slik loven forklarer det.
 • I en del norske forskningsartikler om alternativ behandling og kreft er denne definisjonen brukt: ”udokumentert ikke-skolemedisinsk behandling - anbefalt brukt i stedet for konvensjonell terapi (skolemedisin), som hevdes å behandle selve kreftsykdommen”.
 • I sitt programnotat om forskning i alternativ medisin fra Norges Forskningsråd i 2004 ble begrepene etablert medisin og ikke-etablert medisin brukt.
 • Utøvere og brukere av alternativ behandling bruker gjerne ord som naturmedisin, helhetlig medisin, ikke-toksisk medisin, holistisk medisin, naturlig medisin og tradisjonell medisin om både ulike alternative behandlingsformer og som samlebegrep.

Internasjonalt

 • Verdens helseorganisasjon, (WHO) bruker følgende definisjon om alternativ behandling: ”En vid gruppe av behandlingsmetoder som ikke er en del av landets egne tradisjoner, og som ikke er integrert i det dominerende behandlingssystemet”. WHO bruker også forkortelsen TCAM, og da mener de tradisjonell, komplementær og alternativ medisin.
 • Vår kollega National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) i USA definerer komplementær og alternativ medisin (CAM) som "en gruppe av mangfoldige medisinske- og helseomsorgsystemer, praksiser og produkter, som for øyeblikket ikke vurderes som en del av konvensjonell medisin" og videre "Selv om det finnes vitenskapelig bevis for noen komplementære og alternative terapiformer, gjenstår det for de fleste å besvare nøkkelspørsmål med godt designede vitenskapelige studier. Spørsmål om hvorvidt terapiformene er trygge, og hvorvidt de virker mot sykdommene eller de medisinske tilstandene de brukes mot” (oversatt fra engelsk).
 • NCCAM definerer integrert medisin som "behandling hvor skolemedisin kombineres med komplementær og alternativ behandling, hvor det finnes resultater fra forskning som viser at behandlingen er trygg og effektiv"(oversatt fra engelsk).
 • VIFAB, Videns- og forskningscenter for alternativ behandling i Danmark brukte begrepet "behandlingsformer som ikke foregår i eller med støtte fra den offentlige helsetjenesten" om alternativ behandling.
 • I Sverige finner vi ofte begrepet ”komplementär medicin” brukt, men vi har ikke funnet noen nærmere offisiell definisjon av begrepet.
 • I EU-apparatet har vi sett at det brukes forskjellige uttrykk, blant annet konvensjonell medisin og komplementær medisin
 • I vestlig skolemedisin brukes ofte begrepet ” non-proven therapy” (ikke-dokumentert terapi).
 • Integrert omsorg kan defineres som: ”et omfattende omsorgssystem som vektlegger velvære og helbredelse av hele personen, inkludert flere aspekter ved livsstil, og vektlegger terapeutisk tverrfaglig samarbeid. Fokus er på at pasienten deltar aktivt i forhold til egen helse. På den måten bidrar integrert omsorg/medisin til å gjenopprette og forebygge fysiske, følelsesmessige, energimessige, åndelige og sosiale ubalanser basert på kroppens medfødte evne til selvhelbredelse”.
Oppdatert 14.05.2014