Du er her: Forsiden / Om alternativ behandling / Om bransjen

Om bransjen

Oppdatert 17.02.2014

På disse sidene finner du forskjellig informasjon om bransjen og alternativbehandlerne.

Hvem arbeider med alternativ behandling?

Vi vet ikke hvor mange som tilbyr alternativ behandling i Norge. Hovedgrunnen til dette er at det pr dato ikke er noen plikt til å registrere behandlingsvirksomheten sin, og at man ikke må ha bestått noen utdannelse eller oppfylle noen formelle krav for å tilby slik behandling. Det er således vanskelig å komme i kontakt med alle som tilbyr alternativ behandling, og å telle dem.

Medlemstallene i de ulike utøverorganisasjonene, samt antallet alternative behandlere som har valgt å registrer seg i Brønnøysundregisteret, gir bare en viss pekepinn. Det som er sikkert, er at utøverne ikke er noen ensartet gruppe, men har veldig ulik bakgrunn:

Mange norske utøvere tilbyr mer enn èn behandlingsform. Noen av dem har kontor for sin praksis, mens andre utøver den på fritiden hjemmefra, eller i kombinasjon med annet yrke. I visse perioder har opp mot 40% av søkerne til noen av de norske utdanningsstedene innen alternativ behandling, oppgitt å ha erfaring fra den offentlige helsetjenesten. Vi har ingen gode tall på fordelingen mellom skolerte og ikke-skolerte behandlere i Norge, eller på hvor mange som har autorisasjon som helsepersonell.

Ifølge undersøkelser fra Danmark, England og USA har mange alternative behandlere fattet interesse for å praktisere slik behandling i forbindelse med egen eller nærmestes alvorlige sykdom. Det fins så langt vi vet, ikke tilsvarende undersøkelser i Norge.

Utdanning
Det stilles ikke noen krav til utdanning eller kompetanse for å utøve alternativ behandling i Norge i dag. Hvordan dette kan representere en risiko for pasientsikkerheten, kan du lese om her.

Det fins likevel utdanningstilbud innen mange av de alternative behandlingsformene som tilbys i markedet, og noen behandlere har flere forskjellige utdanninger. 

Lengden på utdanningene varierer fra korte kurs via deltidsutdanning over lengre tid, til flere års utdanning på heltid. Alle norske skoler innen alternativ behandling er private. Enkelte av dem har offentlig godkjent eksamensrett i henhold til privathøgskoleloven. At en skole som utdanner alternative terapeuter er akkreditert, betyr ikke at studentene blir autorisert helsepersonell gjennom utdanningen der, eller at behandlingsformen er godkjent av helsemyndighetene på noe vis.

Se NOKUTs nettsider for oversikt over akkrediterte (godkjente) utdanninger. Utdanning ved disse gir studiepoeng, og studentene der kan søke stipend og lån i Statens Lånekasse. For mer informasjon om utdanningstilbud innen alternative behandlingsformer, kan du søke på titler eller lete på behandlingsformers navn hos www.utdanning.no

Det fins også utdanningstilbud i alternative behandlingsformer i utlandet. Selv om en behandler har en tittel etter å ha bestått en slik utdanning  i utlandet, endrer ikke det at han betraktes som utøver av alternativ behandling i Norge.

Fagforbund og -organisasjoner
Det er frivillig for alternative behandlere å være medlem i organisasjoner. Dette kan påvirke pasientenes rettigheter på ulike vis.

Det finnes mange ulike organisasjoner for alternative behandlere. Noen organiserer medlemmer innen kun én behandlingsform, mens andre har medlemmer fra flere terapiformer. I det norske markedet er det ikke uvanlig at en og samme behandler tilbyr flere behandlingsformer.

Organisasjonene har ulike regler og prosedyrer for hvordan behandlingsformen skal praktiseres av sine medlemmer, samt ulike krav til sine medlemmer. Organisasjoner som ønsker at medlemmene skal kunne registrere seg i Utøverregisteret i Brønnøysund, må oppfylle endel formelle krav fra Helsedirektoratet. Mellom annet krever direktoratet at organisasjonen skal ha et etisk råd, og muligheter til at behandlernes kunder klienter har mulighet for å klage til forbundet på behandleren eller den behandlingen som medlemmet deres har gitt.

De fleste forbundene organiserer kun medlemmer som opererer i Norge, men det finnes også internasjonale organisasjoner som har medlemmer fra flere land. De kan ha ulike krav til medlemmenes utdanning og forretningsdrift. Noen fellestrekk mellom de fleste forbundene er at de arbeider med:

  • å spre kunnskap om behandlingsformen
  • å stimulere til forskning
  • kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i bransjen
  • å etablere og spre en faglig yrkesetisk standard
  • felles krav til utdannelse og faglig standard for utøvere
  • ivareta medlemmenes interesser

Godkjent?
Det er også frivillig om en slik organisasjon ønsker å bli godkjent av Helsedirektoratet, slik at medlemmene deres kan velge å registrere virksomheten sin i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund. Formålet med dette registeret er å øke sikkerheten for pasientene.

Det er viktig å understreke at:

  • Helsedirektoratets godkjenning av et forbund medfører ingen kvalitetsvurdering av behandlingsformen, eller anerkjennelse av behandlingen som dokumentert effektiv eller trygg.
  • Medlemsskap i en organisasjon og registrering i Brønnøysund gjør ikke behandlingen «mindre alternativ», og gir ikke behandleren medisinsk kompetanse eller autorisasjon som helsepersonell.
  • Den enkelte behandler kan markedsføre seg med å være registrert i Brønnøysund, men ikke som «godkjent av Helsedirektoratet».

Med i SABORG?
Det er også frivillig om organisasjonen vil være med i SABORG - Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner. Dette er et samarbeidsorgan for utøvernes organisasjoner. Det er altså utøvernes organisasjoner som kan være med i SABORG - ikke den enkelte utøver. For mer informasjon om SABORG, klikk her.

Autorisert?
Hovedformålet med autorisasjon av helsepersonell er å ivareta pasienters sikkerhet. Autorisasjon for yrkesutøvelse av et fag innebærer generelt også at yrkestittelen blir beskyttet. Pr 2013 har ingen utøvergrupper av alternativ behandling autorisasjon. Derav følger det at ingen yrkestitler knyttet til en alternativ behandlingsform er beskyttet, og at hvem som helst kan kalle seg akupunktør, homeopat, healer mv.

Dersom en alternativbehandler sier at han eller hun er autorisert helsepersonell, må dette være knyttet til en av de yrkesgruppene som er autorisert. Mer om autorisasjon kan du lese hos Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell , SAFH.

Oppdatert 17.02.2014