Forskning

Tirsdag, 8. oktober 2013

Tidsskrifter. Foto:Kristine Østvold/NIFAB

Tidsskrifter. Foto:Kristine Østvold/NIFAB

I denne seksjonen finner du informasjon om ulike former for forskning, hvordan vi bruker forskningen på effekt, samt en artikkel om placeboeffekten.

Modeller av virkeligheten

Forskning handler om å komme frem til ny kunnskap på en systematisk måte. Kunnskapen som erverves gjennom forskning, må forstås som foreløpige modeller av, eller teorier om virkeligheten. Som mennesker har vi ingen direkte tilgang til «sanne» eller objektive observasjoner av virkeligheten. At modellene og teoriene (kunnskapen) skifter og endres over tid, er uttrykk for at det nettopp er foreløpige modeller av virkeligheten, og ikke den endelige sannheten vi har kommet frem til.

Gjennom forskning videreutvikles og utvides vår kunnskap slik at våre modeller av virkeligheten skal stemme så godt som mulig med våre erfaringer og observasjoner. Når det gjelder forskning på helse og sykdom skal modellene gjøre oss i stand til å forstå hvordan og hvorfor sykdom oppstår, og hvordan de kan forebygges og behandles.

Det forskes en hel del på alternative behandlingsmetoder. I likhet med annen forskning kan det være vanskelig både å finne frem til relevant forskning, å vurdere kvaliteten på forskningen, samt å forstå hva forskningen egentlig gir svar på. På disse sidene håper vi å kunne gi svar på en del spørsmål rundt dette.

Ulike forskningsmetoder

Forskning gjøres ved hjelp av mange ulike metoder. Hvilken metode som velges, avhenger av hvilke spørsmål forskerne søker svar på.

I artikkelen Introduksjon til forskning finner du en oversikt over de vanligste forskningsmetodene, og hvilke typer forskningsspørsmål de brukes til å besvare.

Slik bruker vi forskningen

Det finnes mange kilder til informasjon om effekten av alternativ behandling. Nifab.no har valgt forskningsbibliotekene The Cochrane Library og Natural Medicines som hovedkilder til informasjon om effekt og sikkerhet ved bruk av alternativ behandling.

I artikkelen Slik bruker vi forskningen kan du lese om hvordan vi bruker disse to kildene til informasjon om effekt.

I artikkelen Slik arbeider vi finner du mer informasjon om vårt valg av kilder, og hvordan vi arbeider.

Arbeidet med å oppdatere alle faktaartikler etter denne metodikken er påbegynt, men ikke ferdig. Kapitlene «Virker det?» er derfor ulike i en periode fremover.